Door zijn bestelling wordt de koper geacht de algemene voorwaarden te kennen en ze te aanvaarden.

Prijzen

De prijzen worden per eenheid of per fles uitgedrukt, inclusief huidig geldende accijnzen en btw, onder voorbehoud van drukfouten, prijsherziening door de leverancier of door de overheid opgelegd.

Product

Wij behouden ons het recht om jaargangen te wisselen na bestelling. We zullen de klant hiervan op de hoogte brengen. Wanneer een product niet leverbaar is, zullen wij de klant ook op de hoogte brengen. Hierna kan de persoon zijn bestelling kosteloos annuleren.

Levering

De levering wordt na aanvaarding van de bestelling uitgevoerd en dit zolang de voorraad strekt. De goederen worden verzonden op risico van de koper. Prima Vinum kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen die de oorzaak van verzending via een koeriersdienst. Pakketten worden weliswaar verzekerd verzonden en Prima Vinum zal voor leveringen waarbij flessen gebroken zijn, zijn uiterste best doen om deze te vergoeden. Franco levering ontslaat de koper niet van voornoemde risico’s.  Leveringstermijnen zijn niet bindend voor de verkoper en worden enkel ten titel van inlichting aan de klant verstrekt.  Vertraagde of laattijdige levering geeft geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Betalingsvoorwaarden

Al onze facturen zijn contant betaalbaar, zonder korting, tenzij anders overeengekomen. Bij niet betaling van de factuur binnen acht dagen (na factuurdatum), is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest ten beloop van 12,00% verschuldigd. Bovendien zal in voornoemd geval een forfaitaire schadeloosstelling van 10,00% van het factuurbedrag worden aangerekend, met een minimum van 25,00 €. Onkosten verbonden aan de inning van niet betaalde facturen, onbetaalde wissels of onbetaalde cheques zijn niet in voornoemde schadeloosstelling begrepen en zullen aan de koper afzonderlijk worden aangerekend. Bij niet betaling behouden wij ons het recht voor elke bijkomende levering en/of bestelling te annuleren en de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen. Geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper zolang zij niet werden betaald.

Klachten

Om in aanmerking te worden genomen, moet elke klacht schriftelijk en binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen worden gemeld.

Bevoegde instanties en toepasselijk recht

Elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden zal onderworpen worden aan de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank van Koophandel van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de verkoper. Het Belgisch recht alleen wordt toegepast.